Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών BOATLAC της Χρωτέχ

Χρώμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών αντοχών που χρησιμοποιείται για τη βαφή πολυεστερικών (σκαφών αναψυχής), μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Παρουσιάζει εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε χάραξη και χτυπήματα, δίνοντας μια τελική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα.
Αποχρώσεις: λευκό και 4 αποχρώσεις RAL.
Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι.
Στέγνωμα: Στεγνό: 8 ώρες. Eπαναβαφή μετά από 12 ώρες.
Αραίωση: με S-1701, 15-25% κ.β.για βαφή με πινέλο ή ρολό και 25-35% κ.β.για βαφή με πιστόλι.
Απόδοση: 9±1 m²/Kg ανά στρώση.
Περιγραφή προϊόντος 
Το BOATLAC είναι τελικό χρώμα δύο συστατικών, βάσεως πολυουρεθάνης. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Παρουσιάζει εξαιρετική 
στιλπνότητα την οποία διατηρεί. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντο-
χή σε χάραξη και χτυπήματα, δίνοντας μια τελική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. 
Συνιστώμενες χρήσεις 
Χρώμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών αντοχών που χρησιμοποιείται για τη βαφή πολυεστερικών, 
μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών σε σκάφη αναψυχής. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Η προς βαφή επιφάνεια να είναι τελείως καθαρή και στεγνή. Για εφαρμογή πάνω σε μέταλλο προηγεί-
ται αντισκωριακή προστασία με NOVEPOX PRIMER 951 και για εφαρμογή σε ξύλο η επιφάνεια προε-
τοιμάζεται με NOVEPOX PRIMER 960, ενώ για εφαρμογή πάνω σε πολυεστέρα προηγείται ελαφρό 
τρίψιμο (αγρίεμα) της επιφάνειας. 
Αναλογία βαφής: 3 Α : 1 Β κ.β. 
Χρόνος ζωής μίγματος (pot life): 3 ώρες (20-25°C) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9514-05). 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
Διαλυτικό αραίωσης: S-1701. 
Ποσοστό αραίωσης: Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό: Αραιώνεται 15-25% κ.β. [Ιξώδες βαφής: 35±5 
sec (DIN 53211-70/4mm, 20 °C)]. 
Για εφαρμογή με πιστόλι: Αραιώνεται 25-35% κ.β. [Ιξώδες βαφής:18±2 sec (DIN 53211-70/4mm, 
20°C)]. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό S-1701.  
Χρόνοι στεγνώματος: 
Οι χρόνοι στεγνώματος έχουν μετρηθεί βάσει του προτύπου ASTM D 1640-03. 
Στεγνό στην αφή: ~ 5½ ώρες 
Στεγνό: > 8 ώρες 
Επαναβαφή: ~ 24 ώρες 
Πλήρης σκλήρυνση: Μετά από 7 ημέρες. 
Σύνηθες σύστημα βαφής 
Οι μεταλλικές επιφάνειες προετοιμάζονται με NOVEPOX PRIMER 951 ενώ οι ξύλινες επιφάνειες προε-
τοιμάζονται με NOVEPOX PRIMER 960. 
Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης. 
Συσκευασία 
Tο A συστατικό συσκευάζεται σε δοχείο των 0.75kg και το Β συστατικό σε δοχείο των 0.25kg. 
Αποθήκευση 
1 έτος για τα Α και Β, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 
Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
Παρατηρήσεις 
• Πριν την εφαρμογή απαιτείται καλή ανάδευση του Α συστατικού και σε αυτό ακολουθεί η προσθήκη 
του Β σιγά-σιγά και υπό συνεχή ανάδευση. 
• Συνθήκες εφαρμογής: θερμοκρασία 10°C < T < 35°C και Σχετική υγρασία: RH < 70%. 
• Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επα-
ναβαφής αυξάνονται ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται. 
• Όταν μετά την εφαρμογή του ασταριού NOVEPOX PRIMER 951 και NOVEPOX PRIMER 960 μεσολα-
βούν > 24 ώρες πριν την εφαρμογή του BOATLAC συνίσταται ελαφρύ γυαλοχάρτισμα. 
• Απαιτείται καλός εξαερισμός του χώρου λόγω επικίνδυνων αναθυμιάσεων. 
• Επειδή το Β συστατικό σκληρύνεται με την υγρασία το δοχείο δεν πρέπει να παραμένει ανοικτό, μετά 
την αποσφράγιση του. 
• Το BOATLAC δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

Ετικέτες: 

Μοιράστε: