Ακρυλικό ελαστομερές θερμοανακλαστικό ακρυλικό Elastokryl της Χρωτέχ
Ακρυλικό ελαστομερές θερμοανακλαστικό ακρυλικό Elastokryl της Χρωτέχ

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων ,που είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά κλπ. και διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες.

Το ELASTOKRYL είναι θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων. Βελτιώνει τη θερ-
μική συμπεριφορά και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, χάρη στην υψηλή ανα-
κλαστικότητα και το χαμηλό συντελεστή αγωγιμότητας που διαθέτει. Προστατεύει το κτίριο από την 
υγρασία και από την ενανθράκωση του τσιμέντου, λόγω της χαμηλής διαπερατότητας υδρατμών και 
του συντελεστή διαπερατότητας CO2 που το χαρακτηρίζει. Η αδιαπέραστη μεμβράνη που δημιουργεί, κα-
λύπτει τριχοειδείς ρωγμές και μικροσκασίματα του σοβά, ενώ παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές της 
επιφάνειας παραμένοντας ελαστική σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C. Προσφέρει μια 
άψογη τελική επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Παρέχει άριστες αντοχές στην 
ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση και παράλληλα αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας. 
Συνιστώμενες χρήσεις 
Εφαρμόζεται ως τελικό χρώμα παλαιών ή νέων εξωτερικών κάθετων επιφανειών από μπετόν, σοβά, 
κλπ. Συνιστάται ιδιαίτερα για βαφή και προστασία κτιρίων σε αστικές και ορεινές περιοχές όπου επικρα-
τούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, χιόνι, μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας). 

Αποχρώσεις :Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM. Επίσης χρωματίζεται με ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ (ποσοστό προσθήκης έως 5% κ.β.). Οδηγίες εφαρμογής :Προ της εφαρμογής απομακρύνονται σκόνες και σαθρά. Η επιφάνεια ασταρώνεται χρησιμοποιώντας το αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300 αραιωμένο έως 100% με το Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ ή με το σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX ΜΙCRO. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώ-σεις ELASTOKRYL αραιωμένο με νερό έως 5% κ.ό. Για άριστα αποτελέσματα στεγανοποίησης και κά-λυψης τριχοειδών ρωγμών συνιστάται η εφαρμογή του επιχρίσματος σε μεγάλο πάχος (500g/m2). Για προστασία επιφανειών από υγρασία, στις οποίες δεν υπάρχει πρόβλημα, συνιστάται η χρήση 1 στρώσης ELASTOKRYL αραιωμένο έως 5% κ.ό. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια στρώση ARTAKRYL. Εναλλακτι-κά, είναι δυνατή η προετοιμασία με το ίδιο το ELASTOKRYL αραιωμένο 30% κ.ό. και η εφαρμογή 1 τελικής στρώσης ELASTOKRYL αραιωμένο έως 5% κ.ό. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless. 

Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. 
Ποσοστό αραίωσης: Αραιώνεται 5% κ.ό. Αν χρησιμοποιείται σαν αστάρι αραιώνεται έως 30% κ.ό. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα. 
Χρόνοι στεγνώματος: 
Στεγνό σε βάθος: 3±1 ώρες (ASTM D 1640-03). 
Χρόνος επαναβαφής: 5±1 ώρες. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας.