Ντουκόχρωμα μεταλλικών επιφανειών Mobilac της Χρωτέχ
Ντουκόχρωμα μεταλλικών επιφανειών Mobilac της Χρωτέχ

Περιγραφή προϊόντος :
Το MOBILAC είναι βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών, με εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί για με-
γάλο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη μεταλλική επιφάνεια.

Στεγνώνει στον αέρα ή σε χαμηλές θερμοκρασίες ψησίματος (60-70°C) και δημιουργεί φιλμ το οποίο παρουσιάζει 
μεγάλη ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. 

Συνιστώμενες χρήσεις :
Χρησιμοποιείται για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών, όπως κάγκελα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα κ.ά. 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Δείκτης λευκότητας: ≥ 69 (ASTM E 313-05) 
Δείκτης κιτρινίσματος: ≤ 6 (ASTM E 313-05) 
Πρόσφυση σε μέταλλο (Cross-Cut): 0-1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
Πρόσφυση σε REDOX/GRIDOX (Cross-Cut): 0-1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
Σκληρότητα (König): 55±13 sec, μετά από 7 ημέρες (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1522-00) 
Δοκιμή πίπτοντος βάρους (Impact Test): in/out 2-6/0 inch/pounds (ASTM D 2794-04) 
Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 3±1 mm OK (ΕΛΟΤ EN ISO 1519-02) 
Στιλπνότητα 20°/60°: 83±7/ 91±5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99) 
Αντοχή σε χάραξη: 12±2 N για 2 στρώσεις (ΕΛΟΤ EN ISO 1518-00) 
Αντοχή σε διαλύτες (νερό, λάδι, πετρέλαιο): Εξαιρετική (ΕΛΟΤ EN ISO 2812.01-95) 
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV: 
500 h: Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9227-06) 
Τρέξιμο σε κατακόρυφη βαφή: αναραίωτο: 175±25μm 
 αραιωμένο 15% κ.ό.: 125±25μm (ASTM D 4400-99) 
Αντοχή σε αλατονέφωση: 
Για πάχος ξηρού φιλμ 40±5 μm: Πολύ καλή προστασία για 300 ώρες 
Για πάχος ξηρού φιλμ 90±10 μm: Πολύ καλή προστασία για 500 ώρες 
Ως σύστημα με GRIDOX/REDOX/PRIMETAL: Πολύ καλή προστασία για 
800 ώρες 
(1x GRIDOX/REDOX/PRIMETAL+1x MOBILAC) 
(ΕΛΟΤ EN ISO 9227-06) 
Οδηγίες εφαρμογής 
Οι επιφάνειες καθαρίζονται από παλαιά χρώματα, σκουριές, σαθρές ύλες, λάδια και σκόνες. Για την απομάκρυνση 
ή σταθεροποίηση της σκουριάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα PRERUST και RUSTABIL αντίστοιχα. 
Το MOBILAC εφαρμόζεται σε 2 διαστρώσεις. Για απόλυτη αντισκωριακή προστασία σε εξαιρετικά δυσμενείς συν-
θήκες, προτείνεται να εφαρμόζεται 1 διάστρώση με αντισκωριακο αστάρι (REDOX, GRIDOX) και δύο διαστρώ-
σεις MOBILAC. 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
Διαλυτικό αραίωσης: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ ή Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, ανάλογα με τον τρόπο εφαρ-
μογής. 
Ποσοστό αραίωσης: Για εφαρμογή με πινέλο, ρολό: Έως 10% κ.ό. [Ιξώδες βαφής 80±15 sec, (DIN 53211-
70/4mm, 23°C) ή 110±20 sec (ΕΛΟΤ EN ISO 2431-96/6mm, 23°C)]. 
Για εφαρμογή με πιστόλι: Έως 10% κ.ό. [Ιξώδες βαφής: 50±10 sec (DIN 53211-70/4mm, 23°C) ή 70±15 
sec (ΕΛΟΤ EN ISO 2431-96/4mm, 23°C), άνοιγμα μπεκ πιστολιού: 1.6-1.8 mm, πίεση αέρος: 2-3 bar]. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με το αντίστοιχο διαλυτικό, σαπουνάδα και νερό. 
Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό στην αφή: 20±10 λεπτά (ASTM D 1640-03). 
Στεγνό σε βάθος: 6±2 ώρες. 
Χρόνος επαναβαφής: Μετά από 14 ώρες. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας ή αυξημένης 
σχετικής υγρασίας. 
Σύνηθες σύστημα βαφής 
Στις μεταλλικές επιφάνειες δεν απαιτείται προηγουμένως εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού. Σε επιφάνειες α-
λουμινίου, γαλβανιζέ κ.λπ., προηγείται η εφαρμογή ADHEX. 
Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.