Υφαλόχρωμα-μουράβια αντιρρυπαντικό  μη τοξικό NAVICOT της Χρωτέχ
Υφαλόχρωμα-μουράβια αντιρρυπαντικό μη τοξικό NAVICOT της Χρωτέχ

To NAVICOT είναι αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα με βάση το κολοφώνιο. Παρεμποδίζει την προσκόλληση οστρακοειδών και θαλάσσιας χλωρίδας.

Απόχρωση 
Πράσινο (Νο 16), Καφεκόκκινο (Νο 51), Μπλε (Νο 40).
Οδηγίες εφαρμογής 
Ξύλινες επιφάνειες: σε περίπτωση αρχικής βαφής, έπειτα από καθάρισμα, εφαρμόζεται το συντηρητι-
κό ξύλου ULTRAXYL και αστάρι μινίου NEOMIN. Σε περίπτωση επαναβαφής προηγείται καλό γυαλο-
χάρτισμα και στοκάρισμα. 
Μεταλλικές επιφάνειες: αρχικά γίνεται αμμοβολή της επιφάνειας και στη συνέχεια ακολουθεί η χρήση 
αντισκωριακού ασταριού (REDOX, GRIDOX, PRIMETAL). 
Το NAVICOT εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις. 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, πιστόλι airless. 
Διαλυτικό αραίωσης: Δεν αραιώνεται, εάν ωστόσο απαιτηθεί αραίωση, χρησιμοποιείται το Διαλυτικό 
Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ σε ποσοστό έως 5% κ.ό. 
Για βαφή με πιστόλι airless: άνοιγμα μπεκ πιστολιού: 0.017-0.021 inches, πίεση αέρος: 100 bar]. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ, σαπουνά-
δα και νερό. 
Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό στην αφή: 4±1 ώρες (ASTM D-1640-03). 
Στεγνό σε βάθος: 36±12 ώρες. 
Χρόνος επαναβαφής: Μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας. 
Σύνηθες σύστημα βαφής 
Οι μεταλλικές επιφάνειες προετοιμάζονται με αλκυδικό αστάρι (REDOX, GRIDOX, NEOMIN, κ.ά.) ενώ οι 
ξύλινες επιφάνειες προετοιμάζονται με ULTRAXYL και NEOMIN. 
Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης. 
Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75Lt και των 2.5Lt. 
Αποθήκευση 
1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 
Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
Παρατηρήσεις 
• Το προϊόν περιέχει ενώσεις του χαλκού και ειδικές δραστικές ουσίες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυ-
ξη μικροοργανισμών και θαλάσσιας χλωρίδας. 
• Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΝΑVICOT 16: ΤΠ 21-0021, ΝΑVICOT 40: ΤΠ 21-0022, ΝΑVICOT 51: 
ΤΠ 21-0023, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
• Το NAVICOT δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.